Sức mạnh với máy tính lực vận tốc

I want to calculate
Force(F) = N
Velocity(V) = s
Power(P) = W
   
Sức mạnh với máy tính lực vận tốc