Điện tử Máy tính

Một bộ sưu tập các máy tính liên quan đến mạch điện tử dựa trên Web, chẳng hạn như mạch tương tự, mạch kỹ thuật số, thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính, điện tử công suất, robot, kỹ thuật phát sóng, v.v.