Chuyển động đạn cho máy tính chuyển vị ngang

I want to calculate
Initial Horizontal Velocity(Vx0) = m/s
Time(t) = s
Horizontal Displacement at Time(Δy) = m
 
Chuyển động đạn cho máy tính chuyển vị ngang