Năng lượng tiềm năng với khối lượng, tăng tốc của trọng lực, máy tính chiều cao

I want to calculate
Mass(m) = kg
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Height(h) = m
Potential Energy(PE) = J
 
Năng lượng tiềm năng với khối lượng, tăng tốc của trọng lực, máy tính chiều cao