Impulse với lực, thời gian máy tính

I want to calculate
Force(F) = N
Time Change(ΔT) = s
Impulse(I) = kg-m/s
 
Impulse với lực, thời gian máy tính