Lực lượng khối lượng, máy tính tăng tốc

I want to calculate
Mass(m) = kg
Acceleration(a) = m/s2
Force(F) = N
 
Lực lượng khối lượng, máy tính tăng tốc