Máy tính Kepler thứ ba (chuyển động hành tinh)

I want to calculate
Satellite Mean Orbital Radius(r) = m
Planet Mass(M) = kg
Satellite Orbit Period(T) = s
 

Universal Gravitational Constant(G) = 6.6726 x 10-11N-m2/kg2

Máy tính Kepler thứ ba (chuyển động hành tinh)