Lực lượng, máy tính cách làm việc

I want to calculate
Force(F) = N
Distance(D) = m
Work(W) = J
   
Lực lượng, máy tính cách làm việc