Động năng với khối lượng, máy tính vận tốc

I want to calculate
Mass(M) = kg
Velocity(V) = m/s
Kinetic Energy(KE) = J
 
Động năng với khối lượng, máy tính vận tốc