Máy tính lực Centripetal với vận tốc bán kính khối lượng

I want to calculate
Mass(m) = kg
Radius(r)= m
Velocity(v)= m/s
Centripetal Force(f)= N
 
Máy tính lực Centripetal với vận tốc bán kính khối lượng