Máy tính phương trình chuyển động tròn có bán kính, khoảng thời gian

I want to calculate
Radius(r) = m
Time Period(T) = s
Circular Velocity(v) = m/s
 
Máy tính phương trình chuyển động tròn có bán kính, khoảng thời gian