Máy tính thời gian làm việc điện

To calculate
Work(W) = N-m
Time(T) = s
Power(P) = W
   
Máy tính thời gian làm việc điện