Máy tính vận tốc với vận tốc ban đầu, tăng tốc, khoảng thời gian

I want to calculate
Initial Velocity(v0) = m/s
Acceleration(a) = m/s2
Time(t) = sec
Velocity(v) = m/s
 
Máy tính vận tốc với vận tốc ban đầu, tăng tốc, khoảng thời gian