Tăng tốc không đổi Máy tính tốc độ trung bình

I want to calculate
Initial Velocity(v0) = m/s
Velocity(v) = m/s
Average Velocity(va) = m/s
 
Tăng tốc không đổi Máy tính tốc độ trung bình