Máy tính thời gian chuyển quyền lực

I want to calculate
Force(F) = N
Displacement(D) = m
Time(T) = s
Power(P) = W
 
Máy tính thời gian chuyển quyền lực