Máy tính năng lượng tiềm năng đàn hồi

I want to calculate
Spring Force Constant(k) = N/m
Spring Stretch Length(x) = m
Spring Potential Energy(U) = J
 
Máy tính năng lượng tiềm năng đàn hồi