Con lắc đơn giản với thời gian, chiều dài, máy tính gia tốc

I want to calculate
Length(L) = m
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Period(T) = s
   
Con lắc đơn giản với thời gian, chiều dài, máy tính gia tốc