Hiệu ứng Doppler Máy tính phía trước bước sóng

I want to calculate
Wave Velocity(v) = m/s
Source Velocity(us) = m/s
Source Frequency(f0) = Hz
Wavelength in Front of a Moving Source(λf) = m
   
Hiệu ứng Doppler Máy tính phía trước bước sóng