Định lý của máy tính động năng với vận tốc ban đầu và cuối cùng

Mass(m): kg
Initial Velocity(vi) = m/s
Final Velocity(vf) = m/s
Results:
Total Work(WT) = J
Định lý của máy tính động năng với vận tốc ban đầu và cuối cùng