Chuyển động chiếu cho máy tính vận tốc dọc

I want to calculate
Initial Vertical Velocity(Vy0) = m/s
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
Time(t) = s
Vertical Velocity at Time(Vy) = m/s
 
Chuyển động chiếu cho máy tính vận tốc dọc