Máy tính ma sát động học với hệ số và lực lượng

I want to calculate
Kinetic Friction Coefficient(μk) = N
Normal Force(N) = N
Kinetic Friction(Fk) = N
 
Máy tính ma sát động học với hệ số và lực lượng