Máy tính tốc độ / tốc độ thoát

Universal Gravitational Constant(G) = 6.6726 x 10-11N-m2/kg2
I want to calculate
Planet Mass(M) = kg
Planet Radius(R) = m
Escape Velocity(ve) = m/s
 
Máy tính tốc độ / tốc độ thoát