Máy tính năng lượng lớn Einstein với tốc độ khối ánh sáng

I want to calculate
Mass(m) = kg
Speed of Light in a Vacuum(c) = m/s
Energy(E) = J
 
Máy tính năng lượng lớn Einstein với tốc độ khối ánh sáng