Chuyển động phóng cho máy tính phạm vi

I want to calculate
Initial Velocity(V0) = m/s
Acceleration of Gravity(g) = m/s2
θ =
Range(R) = m
 
Chuyển động phóng cho máy tính phạm vi