Impulse với máy tính khối lượng và vận tốc

I want to calculate
Mass(m) = kg
Velocity Change(Δv) = m/s
Impulse(I) = kg-m/s
 
Impulse với máy tính khối lượng và vận tốc