Máy tính vùng căng thẳng

I want to calculate
Force(F) = N
Area(A) = m2
Stress(σ) = Pa
   
Máy tính vùng căng thẳng