Động lượng với máy tính thời gian

I want to calculate
Force(F) = N
Time Change(ΔT) = s
Momentum Change(P) = kg-m/s
 
Động lượng với máy tính thời gian