Khoảnh khắc với máy tính chiều dài cánh tay đòn

I want to calculate
Force(F) = N
Lever Arm Length(l) = m
Moment(M) = N-m
 
Khoảnh khắc với máy tính chiều dài cánh tay đòn