Cauchy Strain với máy tính chiều dài

I want to calculate
Change in Length(Lc) = m
Length(L) = m
Strain(e) =
 
Cauchy Strain với máy tính chiều dài