Máy tính bước sóng âm thanh

I want to calculate
Wave Frequency(F) = W/m2
Wave Velocity(V) = m
Wavelength(W) = W
   
Máy tính bước sóng âm thanh