Khoảnh khắc của máy tính quán tính

Enter the mass of hollow material : (lbm,kg)
Distance between axis and rotation : (ft,m)
Moment of inertia I:
Khoảnh khắc của máy tính quán tính