Máy tính kiểm tra số độ cứng của Brinell

Load (P) : Kilogram Force
Steel Ball Diameter (D) :millimeter
Depression Diameter (d) :millimeter
Brinell Hardness Number (BHN) :
Máy tính kiểm tra số độ cứng của Brinell