Máy tính tốc độ hàng đầu (vòng quay mỗi phút)

Diameter of the Tire = Inches
Revolutions per Minute (RPM) Value =
Top Velocity of Motor =
Máy tính tốc độ hàng đầu (vòng quay mỗi phút)