Máy tính mức cường độ âm thanh

I want to calculate
Sound Intensity(I) = W
Reference Intensity(I0) = W
Sound Intensity Level(IL) = Db
 
Máy tính mức cường độ âm thanh