Máy tính phương trình màu nâu souders

 
Liquid Density (PL):
Vapour density (PV):
Vapour Velocity Factor (K):
Apparent porosity:
Máy tính phương trình màu nâu souders