Hiệu ứng Doppler tiếp cận máy tính máy thu

I want to calculate
Source Frequency(f0) = Hz
Receiver Velocity(ur) = m/s
Wave Velocity(v) = m/s
New Frequency of Approaching Receiver(f') = Hz
   
Hiệu ứng Doppler tiếp cận máy tính máy thu