Định luật máy tính làm mát của Newton

Time Difference:    
Surrounding Temperature:    
Initial Temperature:    
Coeffient Constant:    
Final temperature:    
       


Time Difference:Surrounding Temperature:Initial Temperature: