Radar Doppler Hiệu ứng / Máy tính tần số thay đổi

Speed of Light (c) =
Target Velocity (v) =
Original Frequency (Ft) = MHz
 
Shifted Frequency (Fr) = MHz
Doppler Frequency (Fd) = MHz
Radar Doppler Hiệu ứng / Máy tính tần số thay đổi