Sức mạnh ngang của máy tính vật liệu

Breaking Load (P):
Average Distance (L):
Diameter (d):
Transverse Strength of a Material (MT):
Sức mạnh ngang của máy tính vật liệu