Máy tính tốc độ Angular không đổi

Total torque(in rad/sec)
Mass moment of inertia(in sec)
 
Angular Acceleration = (rad/s2)
Máy tính tốc độ Angular không đổi