Máy tính mức độ ô nhiễm tiếng ồn

Level exceeded 10 Percent of Time(L10) = dB
Level exceeded 50 Percent of Time(L50) = dB
Level exceeded 90 Percent of Time(L90) = dB
Results:
Noise Pollution Level(NPL) = dB
Máy tính mức độ ô nhiễm tiếng ồn