Máy tính đơn vị mã lực đến Amps

Horsepower= hp
Efficiency= %
Power factor= %
Voltage= volts
1 Ph. Amps= A
1 Ph. FLA= A
3 Ph. Amps= A
3 Ph. FLA= A
Máy tính đơn vị mã lực đến Amps