Độ nhớt động học với máy tính mật độ

Dynamic viscosity: Nsm-2
Kinematic viscosity: m2s-1
Density: kgm-3
Độ nhớt động học với máy tính mật độ