Tăng trưởng / Máy tính phân rã theo cấp số nhân

Enter initial value (x0):  
Enter growth/decay rate (r): %
Enter time (t):  
   
Value at time t (x(t)):  
Tăng trưởng / Máy tính phân rã theo cấp số nhân