Máy tính gốc hoặc (Nth) Roots

n :    
x :    
     
Nth Power nx:    
 
Máy tính gốc hoặc (Nth) Roots