Máy tính cực đại

!
Result:
Calculation steps:
Máy tính cực đại