Máy tính gốc hoặc (thứ n) với âm

 
Máy tính gốc hoặc (thứ n) với âm