Máy tính trình tự hình học (Thuật ngữ tổng hợp và thứ n)

First term of the sequence:
Common ratio:
Enter n:
an Sn
Máy tính trình tự hình học (Thuật ngữ tổng hợp và thứ n)