Bộ phận phương trình đa thức cấp độ 4

Fourth Degree Equation
x4 + x3 + x2 + x +
Divided by :
x +  
 
Bộ phận phương trình đa thức cấp độ 4