Máy tính phương trình bậc thang nâng cao

The quadratic equation:
x2 +x += 0
Discriminat: Δ  =
Quadratic formula: x1,2=
First root: x1   =
Second root: x2 =
Máy tính phương trình bậc thang nâng cao